Зареждам...
СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И КАДАСТЪРА
 9, 16 и 17 юни 2018 - зала № 4 /"Пресцентър"/ - 9:45 ч.

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и
“ИМИДЖ” ЕООД ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ
ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

Семинарът ще се проведе на 9, 16 и 17 юни 2018 г. при продължителност от 9:45 ч. до 17:30 ч. с обедна почивка от 2 часа, в зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център , находящ се в гр. Варна , бул. „Сливница“ № 2.


9 юни 2018 г.
Лектор: д-р инж. Христо Дечев

1. Проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В темата ще се разглеждат:
1.1. Често срещани грешки в кадастралната карта и отражението на тези грешки в устройственото планиране и често срещани грешки в устройствените планове и отражението им в КККР.
1.2. Издаване на удостоверения за съгласуване на проекти за изменение в КККР.
1.3. Отразяване на влезли в сила регулационни планове в кадастралната карта и кадастралните регистри.
1.4. Особености при нанасяне на сгради и самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура.
2. Обсъждане на конкретни въпроси, дискусия и търсене на решения.

Лектор: инж. Момчил Минчев
1. Точност на геодезическите мрежи с местно предназначение.
2. Избиране на методи за измерване.
3. Избиране на ГНСС инфраструктурна мрежа.
4. Често допускани грешки при извършване на геодезически измервания.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян
1. Практически съвети за преобразуване на регулационен план в цифров вид.
Изложение на геодезични инструменти и технологии

16 юни 2018 г.
Лектори: съдия Любомира Мотова и съдия Ирена Обретенова
1. Особености при изработване на подробни устройствени планове по чл.16, чл. 16а, чл. 17 и чл. 22 от ЗУТ.
2. Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове. Обвързване на ПУП с ОУП.
3. Контрол на актовете по ЗУТ и ЗКИР.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян
1. Проблеми при изработване и процедиране на подробни устройствени планове и съвместна работа на проектантите с администрацията.
2. Публикуване на задължителната по ЗУТ информация на официалните страници на институциите - проблеми, последствия и решения.
Изложение на геодезични инструменти и технологии

17 юни 2018 г.
Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

1. Практически съвети за изработване и процедиране на регулационни планове.
2. Практически съвети за инвестиционни проекти на уличната мрежа.
3. Новите изменения в чл. 16 и новият чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ - законодателни изменения и практически съвети.
4. Изработване и процедиране на подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ, в територии с влязъл в сила подробен устройствен план по чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ.
5. Изработване на подробен устройствен план по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ.
6. Връзка между качеството на геодезичната продукция и правоспособността на геодезистите, получили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” (средните техници).
7. Прилагане на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.
Изложение на геодезични инструменти и технологии
Подготвяне на въпроси към МРРБ по прилагане на ЗУТ, ЗКИР и подзаконовите им нормативни актове въз основа на разглежданите теми и възникналите въпроси.

http://www.imagebg.net/

● Такса за участие:
• За 1 от трите дена: 80 лв./човек.
• Общо за трите дена: 210 лв./човек.
• Общо за трите дена, при сформирани групи от над 10 човека: 180 лв./човек.
• (Върху таксата не се начислява ДДС)
● Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
Получател: Камара на геодезистите в България.
(В деня на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)
● Основание за плащане: Участие в семинар м. юни 2018 г.
● Моля, след плащането, изпратете трите имена на обучаващият се и данни за фактуриране на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com .

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com .
За участието си в семинара, участниците ще получат сертификат за придобитите знания от проведеното обучение.
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички