Зареждам...
***КИНОМАНИЯ 2017 ОТ 17 ДО 30 НОЕМВРИ*** ПРИ ПОКУПКА НА 7 ИЛИ ПОВЕЧЕ РАЗЛИЧНИ ФИЛМОВИ ЗАГЛАВИЯ ОТ КИНОМАНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ 2 лв. ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА НА ВСЕКИ БИЛЕТ*** НА 25 НОЕМВРИ ИЗВЪНРЕДНИ ПРОЖЕКЦИИ НА „В СВЕТА НА ГИВЪН“ от 17 ч. и от 19 ч.***НЕ ПРОПУСКАЙТЕ на 17 декември РИШАР ГАЛИАНО СОЛО-ОТ БАХ ДО ПИАЦОЛА! ***
ОБУЧЕНИЕ на тема: ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2014-2020). КАК ДА ИЗГОТВИМ ПРОЕКТ! КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
03.06.2017 г 
Начало: 9.00 ч.
Край:17.00ч
Място на провеждане: ФКЦ, гр. Варна
Организатор: „LM Si Group”


Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са основният инструмент на регионалната политика на ЕС, допринасящ за изпълнението на целите на стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Средствата по ЕСИФ се предоставят посредством съфинансирани на национално равнище многогодишни програми, одобрени от Комисията и изпълнявани от държавите членки и техните региони при споделено управление. Местните органи отговарят за подбора, изпълнението и мониторинга на проектите, подкрепяни от ЕСИФ. Финансирането на проекти по донорски програми се управлява съгласно строги правила, за да се гарантира стриктен контрол върху това как се използват средствата и дали те се изразходват прозрачно и отчетно. При кандидатстване за финансиране със средства от ЕС са необходими специфични знания и умения относно принципите на финансиране, правната рамка на програмите за финансиране, методологията за управление на проекти. Проектите са инструменти, с които предприятията и организациите решават проблеми, управляват промени и постигат своите цели. Умението и капацитетът да се правят добри проекти се превръща в стратегически капитал. 


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е интерактивно и включва презентации, дискусии, изучаване на документи и конкретни казуси. Курсът се провежда по официалната методология на ЕС „Управление на пректния цикъл" (Project Cycle Management). Темата е разработена за 8 учебни часа в рамките на един ден.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Обучението е предназначено за всички потенциални бенефициенти на програмите на ЕС за България - предприятия, общини, ЮЛНЦ, както и лица, чиито интереси са насочени към разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз. 

ЦЕЛИ

• Запознаване с Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020
• Запознаване с правната, финансова и институционална рамка на програмите на ЕС 
• Запознаване с методологията за разработване и управление на проекти 
• Придобиване на основни познания за правилата при кандидатстване за финансиране
• Усъвършенстване уменията на обучаемите за работа с източниците на информация за финансиране на проекти 
• Обсъждане на добри практики 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

09:00 - 10:30 - Въведение.
Проект - основни характеристики. Проектен цикъл. Логическа рамка - ключов инструмент за подготовка и управление на успешен проект. Разработване на проект. Анализ. Планиране. Идентификация на риска. Индикатори. График на дейностите. Финансов план.

10:30 - 11:00 - Кафе пауза.

11:00 - 12:30 - ЕСИФ 2014-2020. 
Програми на ЕС за България - правна, финансова и институционална рамка. Индикативни годишни работни програми. 

12:30 – 13:30 - Обяд.

13:30 – 15:00 - Актуални процедури и възможности за финансиране. 
Изисквания към кандидатите, дейностите и разходите. Критерии за оценка. Попълване на формуляр за кандидатстване – специфика и изисквания. ИСУН 2020 - система за електронно кандидатстване. 

15:00 – 15:30 - Кафе пауза.

15:30 – 17:00 - Изпълнение, контрол и оценка на проекта. Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ. Често допускани грешки и добри практики. 

ЛЕКТОР - ГРЕТА АНТОНОВА

Грета Антонова има дългогодишен опит в провеждане на обучения за разработване, управление и оценка на проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) и др. Повече от осемнадесет години участва пряко в управлението на програми и проекти за техническа помощ, финансирани от Европйската комисия (ЕК) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН), за подкрепа на структурните реформи, изграждане на капацитет и развитие на частния сектор и публичната администрация, създаване на заетост, професионално обучение и др., като осъществява организиране и контрол на административното и техническо изпълнение, включително финансов мениджмънт, участва в оценителни комисии, извършва оценка на изпълнението.

ВАЖНО! 
УЧАСТНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ МАТЕРИАЛИ И РЕАЛЕН БИЗНЕС ПЛАН. СЕРТИФИКАТ ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ.

ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ: 
- За един участник - 139 лв. /без ДДС/
- За двама участника - 258 лв. /без ДДС/

Плащането се извършва по банков път до 01.06.2017г

Сметка в лева в ОББ:
„LM Si Group” ЕООД
IBAN - BG38UBBS80021051593840
BIC - UBBS
Основание за внасяне да се запише– Такса участие в обучение на 03.06.2017 г и три имена на участника.

Нужно е след направеното плащане да потвърдите записването си и да оставите трите пълни имена на участника за изготвяне на сертификата и тел за връзка на e-mal: lmsi7consulting@gmail.com


За повече информация: тел+359 888 325 688 
e-mal: lmsi7consulting@gmail.com
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички