Зареждам...
Обучение на Камара на строителите - Варна
20 април 2018 – зала № 2  /зала „Европа“/  
9:00 ч.
О Б У Ч Е Н И Е на тема: „ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ (ЗБУТ) И „КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“
13:30 ч.
О Б У Ч Е Н И Е на тема: „КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ”23 април 2018 – зала „Пресцентър" 
9:00 ч.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ


 
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички