Зареждам...
Общи условия за ползване
                                                ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА  www.fccvarna.bg,
И ПОКУПКАТА И ПОЛЗВАНЕТО НА БИЛЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНИ СЪБИТИЯ
 
 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Ползвайки този сайт и предоставените в него услуги, Вие се съгласявате и приемате условията, изложени по-надолу. Ако не приемате някое от настоящите условия, Вие трябва да прекратите използването на сайта.
 
СОБСТВЕНОСТ:Този сайт като цяло и всеки един от модулите в него или части от тях са собственост на „Национален Дворец на Културата - Конгресен център София“ ЕАД- клон Варна (наричано по- долу в Общите условия „НДК Конгресен център София” ЕАД - клон Варна“ или Фестивален и конгресен център Варна). Цялото съдържание / информация или данните намиращи се в този сайт не могат да бъдат репродуцирани, копирани, разпространявани, продавани, препредавани или видоизменяни по никакъв начин без изричното писмено съгласие на НДК Конгресен център София ЕАД - клон Варна.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА: „Национален Дворец на Културата - Конгресен център София“ ЕАД - клон Варна, със седалище и адрес на управление /място на извършване на дейността/ адрес за кореспонденция: Република България, гр. Варна, район „ Одесос“, бул. “Сливница“ №2-6, сградата на Фестивален и конгресен център Варна, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към министерството на правосъдието с ЕИК 2015701190011, с регистрация по ЗДДС под № BG201570119, факс 052/608-446, е-mail:ndk_varna@b-trust.org ; fcc@fccvarna.bg
 
НАДЗОРНИ ОРГАНИ: Дейността на „НДК Конгресен център София” ЕАД - клон Варна се контролира от (неизчерпателно):
Комисия за защита на личните данни: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов“ №15, тел. 02 940 20 46  , 02 940 36 40;
Комисия за защита на потребителите: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №112, ет.4, тел. 052 603 778.
 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Прочели сте условията за поверителност / защита на личните данни на „НДК Конгресен център София” ЕАД - клон Варна, описани тук и сте съгласни, че тези условия са разбираеми и приети от Вас.
 
ПОТРЕБИТЕЛ:Всяко лице, което е регистрирано в fccvarna.bg и ползващо услугите, предоставени от сайта.
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: Като клон на Национален Дворец на Културата - Конгресен център София“ ЕАД, което дружество е регистрирано по ЗЗЛД като администратор на лични данни. В тази връзка Фестивален и конгресен център Варна (Комплекса) има право да обработва, ползва и съхранява личните данни на своите Потребители, съобразно Закона за защита на личните данни и при ползването на сайта Потребителят се съгласява с това. Информацията, индифицираща и индивидуализираща конкретен Потребител, и съдържаща се в базата данни на fccvarna.bg, не се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското и европейското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.
 
ЛИНКОВЕ: Този сайт съдържа линкове / препратки към чужда информация, водещи до други уеб сайтове, които са предоставени единствено за Ваше (на Потребителите) удобство. „НДК Конгресен център София” ЕАД - клон Варна не носи отговорност за съдържанието, както и за условията за поверителност и сигурност на тези сайтове.
 
СМЯНА НА ПРОЦЕДУРИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ: „НДК Конгресен център София” ЕАД - клон Варна има право да променя по всяко време тези  Общи условия и в тази връзка Вашата употреба на този сайт ще се осъществява при условията, които са в сила по време на Вашето ползване. „НДК Конгресен център София” ЕАД - клон Варна има право да променя процедурите и съдържанието на своя сайт, според своите нужди и по своя преценка без предварително да Ви уведомява за това. За направената промяна Потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин – чрез изпращане на електронно съобщение на посочения при регистрацията електронен адрес, както и на страницата на Фестивален и конгресен център Варна.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:Под форсмажорни обстоятелства ще се разбират непредвидени и непреодолими събития от изключителен характер, настъпили след ползването на сайта или покупката на билет, които правят изпълнението на задълженията по тези Общи условия обективно невъзможни или практически неосъществими и са извън разумния контрол на неизправната страна предвид създалите се обстоятелства. Такива събития могат да бъдат например природни бедствия, изключително лоши метеорологични условия, войни, стачки, бунтове, неочаквано спиране на електрозахранване, възпрепятстващ акт на държавен или общински орган, болест на артист/изпълнител и други подобни.
 
ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА: При констатирани от Потребителя грешки при въвеждане на идентифициращата го информация, сайта дава възможност за корекции / поправка на грешки.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1.     Потребителят попълва електронен формуляр за регистрация и се съгласява с Общите условия.
2.     Потребителя има право на достъп до информацията, която е въвел и възможност да я коригира.
3.     При регистриране попълнете в електронния формуляр пълните си и верни данни на кирилица / български език. За издаване на платежен документ и удостоверяване на плащането е задължително Вашите данни да съвпадат с тези от документ удостоверяващ самоличността Ви.
4.     Потребителя се съгласява при използването на сайта:
4.1.     Да спазва добрия тон;
4.2.     Да пише на кирилица / български език;
4.3.     Да не агитира и подтиква към расова, полова, етническа, религиозна, имуществена, народностна, образователна или друг вид дискриминация;
4.4.     Да не поставя повтарящи се материали, коментари, текстове, снимки и видео материали;
4.5.     Да не извършва престъпления и да не нарушава законите;
4.6.     Да не подтиква / подстрекава към извършването на престъпления или нарушаване на законите;
4.7.     При покупката и ползването на билети за представяни Събития, да  съобразява и спазва добросъвестно  долуописаните условия;
4.8.     Да обезщети в пълен размер причинени от него или лица, за които  той отговаря, щети.
 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ВАРНА
1.     Фестивален и конгресен център Варна си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в сайта и уведоми регистрираните Потребители.
2.     При нарушаване на Общите условия от страна на Потребителя, Фестивален и конгресен център Варна има право да го санкционира и да ограничи и / или  прекрати / изтрие достъпа му до информацията и услугите от сайта.
3.     Фестивален и конгресен център Варна не носи отговорност за невярна информация, предоставена от Потребителя или публикувана в други уебсайтове, към които препраща сайта.
4.     Фестивален и конгресен център Варна не носи отговорност за злоупотреби, в следствие на доброволно предоставени данни от страна на Потребителя на трети лица.
5.     Фестивален и конгресен център Варна не носи отговорност при невъзможност за използване на част или цялата система на сайта или изгубена информация, вследствие на технически причини или форсмажорни обстоятелства.
6.     Фестивален и конгресен център Варна се задължава, доколкото зависи от него да публикува вярна и точна информация в сайта.
7.     Фестивален и конгресен център Варна се задължава да осигури надеждното функциониране на сайта и нормалното му ползване от добросъвестните   потребители.
8.     При продажбата и ползването на билети за представяни Събития, да  съобразява и спазва добросъвестно  долуописаните условия.
 
 
ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНИ СЪБИТИЯ, ОТГОВОРНОСТИ,       УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ
1.     Покупката / продажбата на билет от билетната каса на Фестивален и конгресен център Варна и/или през интернет, посредством уебсайта www.fccvarna.bg, осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представяното от или чрез Фестивален и конгресен център Варна от други лица представление, прожекция, концерт, спектакъл или друго мероприятие (наречено по-надолу „Събитието“) с платен вход на достъпа, за което се отнася билета. С извършването на покупката на билета се приема, че тези Общи условия обвързват страните – Фестивален и конгресен център Варна и купувача, и билетопритежателя / приносителя на закупения билет, когато той е различен от купувача (в случай че първоначалния купувач е препродал или преотстъпил билета на друго лице, или е купил билети за и за други лица и т.н.) от съответната покупка като се счита, че е сключен договор с Фестивален и конгресен център Варна при тези Общи условия.
2.     Всички Събития се провеждат в залите на Фестивален и конгресен център Варна на адрес: Република България, гр. Варна, район “Одесос“, бул. Сливница № 2-6, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и върху билета друго място за провеждане на Събитието.
3.     С продажбата на билет Фестивален и конгресен център Варна се задължава да осигури на билетопритежателя представяне на Събитието на датата и в началния час, указани на билета, освен при настъпването и действието на форсмажорни обстоятелства.
4.     С покупката си на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение на територията на Фестивален и конгресен център Варна, а именно: 
4.1.     Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт; 
4.2.     Да не пуши в сградата на Комплекса; 
4.3.     Да не внася храна и напитки в залите; 
4.4.     Да не възпрепятства, по какъвто и да било начин, нормалното провеждане на Събитието и да не пречи на останалите зрители/потребители; 
4.5.     Да изключи мобилните си телефони по време на Събитието; 
4.6.     Да не използва фотоапарати или видеокамери по време на Събитието, освен ако изрично не му е разрешено.
4.7.     Да не уврежда други лица, залата и имуществото в нея, както и имуществото, находящо се на територията на Фестивален и конгресен център Варна
5.     Билетът съдържа следната минимална информация – име на Събитието, зала, дата и начален час за провеждане на Събитието, цена на билета, ред и място в залата. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса или при закупуване на билет през интернет и ако има разминаване/несъответствия между исканите/заявените от него при покупката и предложените условия, незабавно да  уведоми за това съответното длъжностно лице на  Фестивален и конгресен център Варна за отстраняване на несъответствието, а ако не го направи, условията/информацията на закупения билет се считат за приети от него.
6.     Билетите важат единствено за Събитието, датата, и часа, изписани на тях и то при условие, че в момента на проверката, преди провеждане на Събитието, билетите се представят в оригинал и в подходящо състояние, позволяващо да се констатира, че са за съответното Събитие.
7.     След извършване на покупката на билета, билетопритежателите имат право да връщат билетите, както и да претендират възстановяване на платената за същите сума само в случай че Събитието не се състои. От момента на покупката рискът от погиване, изгубване, кражба или повреждане на билета е за билетопритежателя. В случай на повреда, унищожаване, загуба или кражба на билет, той не подлежи на компенсация или замяна с нов.
8.     Цената на билетите за Събитието се определя от Фестивален и конгресен център Варна или от друго лице, организатор на Събитието, съгласно ценовия план на местата в залата (схемата за разпределение на ценовите пояси в залата), в която ще се проведе Събитието. В цената на билетите са включени всички дължими данъци, такси и разноски, свързани с продажбата на билети за Събитието и тя представлява крайната цена, която Потребителят следва да заплати, без да дължи други допълнителни суми.
9.     Покупката/продажбата на билети с отстъпка/намалени цени спрямо действителните цени - детски билети за деца до 14 години, групови билети, за студенти, ученици до 18г. и пенсионери, се извършва САМО на  билетната каса във Фестивален и конгресен център Варна. Отстъпката е валидна само за определени сектори/места в залите. Решението, за кои Събития да се продават билети с отстъпки/намаления, за кои категории потребители/клиенти да се направят отстъпките и за кои места в залата, се взима от Фестивален и конгресен център Варна или се определя императивно от другите лица - организатори на гостуващите Събития и се обявява преди провеждане на Събитието на сайта и на  билетната каса!!! За да се възползвате от съответното намаление/отстъпка, е нужно при покупката на билет да представите подходящ документ, удостоверяващ правото Ви да използвате отстъпката (примерно – ученическа карта, заверена студентска книжка, решение за пенсиониране и др.). Ако купувате билет и за друго лице, за което искате да ползвате отстъпка, трябва да носите и негов документ. С един документ се намалява цената на един билет !!!
10.   В случай на сваляне на Събитие от репертоара на Комплекса (непровеждане на Събитието), Фестивален и конгресен център Варна се задължава, да предостави алтернативно една от следните възможности на потребителите, закупили билети за  сваленото/непроведеното Събитие: 
10.1.     Възстановяване на пълната сума/цена срещу връщане на билета с ненарушена цялост, в срок до 15 работни дена след датата на събитието и съставен Акт за удовлетворяване на рекламация. За върнатата сума не се дължат лихви;
10.2.     Заверка на закупените билети за следващо представяне на същото Събитие – при условие, че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;
10.3.     Заверка на закупените билети за друго Събитие, което е организирано и представяно от Фестивален и конгресен център Варна – при условие, че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика между цените на билетите се постъпва по следния начин:
·         ако билета за другото Събитие е по-евтин от билета на сваленото/непроведеното Събитие – Фестивален и конгресен център Варна дължи възстановяване на разликата в деня на заверката;
·         ако билета за другото Събитие са по-скъпи, разликата между цените на билетите е за сметка на потребителя и той следва да я заплати при заверката на билета за другото Събитие.
В случаите на т. 10.3, Фестивален и конгресен център Варна не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места от билетите за  сваленото/непроведеното Събитие, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на заверка на закупения билет за друго Събитие, на билетопритежателя се издава друг билет с актуалната информация по т.5 за другото Събитие, за който важат настоящите Общи условия.
 
11.   В случай на прекъсване на започнало Събитие поради форсмажорни обстоятелства важат условията на т.10.
12.   Договора, сключен чрез покупката на билета по т.1 се прекратява веднага след  добросъвестното използване на билета от Потребителя, освен ако последния е нарушил норма на поведени по т.4 или при връщането на цената на закупения билет.
 
 
НАЧИНИ НА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТ - ОТ БИЛЕТНА КАСА ИЛИ ЧРЕЗ ON LINE РЕЗЕРВИРАНЕ
1.     Билети можете да закупите от билетната касата на Фестивален и конгресен център Варна (Комплекса) или директно през интернет, чрез официалния ни сайт www.fccvarna.bg.
2.     На билетната каса на Комплекса можете да заплатите билетите в брой или на ПОС терминал;
3.     За да резервирате или закупите билет през интернет, чрез бутон на сайта, наименуван “Купи билет“ (ON LINE), е необходимо да сте регистриран в сайта;
4,     След направена резервация на билет посредство "Купи билет" и избирайки "Към плащане", системата Ви предлага няколко начина за плащане, в зависимост от времето, което остава до започване на събитието, за което желаете да си купите билет. 

5.     При закупуване на билети през интернет можете да заплатите тяхната цена чрез електронните транзакции с банкови карти, посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им или чрез системата Плащанe на каса на Изипей - в брой на една от 1500-те каси на Easypay (Изипей АД) в цялата страна. Изборът е Ваш, но моля съблюдавайте следните ограничения:
         - в случай че изберете да заплатите билетите чрез 
Easypay имате възможност да направите това в следващите 12 (дванадесет часа)
        - в случай че изберете да заплатите билетите с банкова карта (дебитна или кредитна) или чрез системата ePay ще бъдете прехвърлени директно на платформата на  онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността
6.     Ако при закупуването на билети (ON LINE ) желаете да Ви бъде издадена фактура на името на фирма, трябва в данните от регистрацията Ви в сайта, да бъде отбелязано „Юридическо лице” и да попълните: име на фирмата, седалище и адрес на регистрация, ЕИК и останалите изискуеми данни, за да Ви бъде издадена надлежно оформена фактура и да пуснете заявка за издаването й до администраторите на сайта на е-мейл.
7.     При закупуване на билети през интернет можете да заплатите тяхната цена чрез електронните транзакции с банкови карти, посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им или чрез системата Плащанe на каса на Изипей - в брой на една от 1500-те каси на Easypay (Изипей АД) в цялата страна.
8.     След изтичане на определеното време, в зависимост от избраният от Вас метод за плащане на заявените билети, ако те не бъдат заплатени, резервацията Ви  автоматично се анулира. 
9.     След заплащане на билета получавате потвърждение за покупката и линк за разпечатване на валиден електронен билет на електронната си поща. Не е необходимо да презаверявате билета на наша каса и съответно издаването на такъв ще Ви бъде отказано. На каса се издава билет единствено в случаите, когато плащането на цената става на билетната каса на Фестивален и конгресен център Варна (Комплекса) и в случай на презаверка.
 
За неуредените с настоящите Общи условия въпроси се прилагат относимите разпоредби на действащото законодателство.
Ако някой от текстовете на настоящите Общи условия противоречи на императивни законови разпоредби от действащото законодателство, тогава се прилагат по право императивните разпоредби.
Общите условия  влизат в сила от 01 юни 2015г.
 
                Утвърдил: Тошко Гяуров  - управител
 „НДК Конгресен център София” ЕАД- клон Варна
МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАР
Новини / виж всички